YPMG 8

14K Strawberry Gold® Pendant

YPMG 8

-

Chocolate Diamonds® 1/2 cts., Vanilla Diamonds® 1/5 cts.

YPMG 8
-
Strawberry