YPFX 1-070

14K Strawberry Gold® Ring

YPFX 1-070

$2,199.99

Chocolate Diamonds® 5/8 cts., Vanilla Diamonds® 1/8 cts.

YPFX 1-070
-
Strawberry