ASKV 12

14K Strawberry Gold® Ring

ASKV 12

-

Vanilla Diamonds® 1/2 cts., Chocolate Diamonds® 1 1/2 cts.

ASKV 12
-
Strawberry