YRCV 16WG

14K Vanilla Gold® Ring

YRCV 16WG

$899.99

Chocolate Diamonds® 1/4 cts., Vanilla Diamonds® 1/20 cts.

YRCV 16WG
Nude Palette
White